Pravilnik foto-konkursa
04.04.2019
 

 OPŠTI USLOVI UČEŠĆA I PRАVILА TAKMIČENJA

FOTO KONKURS “Hi”
 
1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA
 
Organizator Foto konkursa je Hi doo., Vladike Ćirića 30, 21000 Novi Sad, Srbija (u daljem tekstu
Organizator); Medijski pokrovitelj je Kuhinjica.

2. NAZIV I SVRHA KONKURSA
 
Foto konkurs se organizuje pod nazivom: “Hi zakuvavanje” (u daljem tekstu: Konkurs), u cilju promocije
samog Brenda Organizatora.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA
 
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. VREME TRAJANJA KONKURSA
 
Vremenski period trajanja konkursa je od 08.04.2019. godine do 08.05.2019. godine.

5. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU
 
Na konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 14 godina, korisnici Internet mreže sa prebivalištem
odnosno boravištem u Republici Srbiji koji poseduju aktivan Facebook nalog (u daljem tekstu: Učesnici).
 
Na konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora, zaposleni u firmama koje učestvuju u
organizovanju konkursa, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, deca), do trećeg kolena.
Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem foto sadržaja (u daljem tekstu: predlog) u
inbox zvanične Facebook stranice organizatora https://www.facebook.com/hidoo.srbija/
 
Podaci se od strane Organizatora ne čuvaju, već se samo konkursne fotografije prikazuju na Facebook
stranici Organizatora, u posebnom albumu pod nazivom “Hi zakuvavanje”.
Učešćem na ovom Konkursu učesnik u celosti prihvata saglasnost sa svim pravilima iz ovog dokumenta. U
slučaju da se utvrdi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili se nije pridržavao ovih zvaničnih pravila,
gubi pravo na nagradu i biće izabran drugi pobednik.
Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa, a ime i prezime koje korisnik koristi za
svoj Facebook korisnički nalog, mora biti isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte radi
identifikacije prilikom preuzimanja nagrade.
Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj. konkursa isključi bilo kog učesnika koji ne može da, u trenutku kada se to od njega zatraži, potvrdi ličnu saglasnost sa svim članovima ovog
Pravilnika. Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrebio konkurs, koji je do broja „glasova“ pokušao da dođe pokušajem
prevare tokom igranja, kao i onog učesnika, koji poseduje neispravne, netačne podatke kao ime i prezime
za svoj korisnički profil na Facebook-u.

6. DETALJAN MEHANIZAM FOTO KONKURSA i NAGRADE
 
Korisnik se na facebook stranici organizatora https://www.facebook.com/hidoo.srbija/ upoznaje sa
pravilima foto konkursa koji se odvija na Facebook- u. Postavljanjem foto sadržaja u inbox Facebook
stranice organizatora smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u konkursu i da prihvata pravila
konkursa.
Korisnik putem svog mobilnog telefona snima foto materijal na temu “Hi zakuvavanje”. Primer fotografije.Tokom trajanja konkursa organizator će da postavlja prispele slike u poseban album pod nazivom
“Hi zakuvavanje”.
Učesnici će biti pozvani da podele (share) svoju sliku iz albuma sa svojim Facebook prijateljima. Žiri će
dnevno (26 nagrada) da bira najkreativniji recept. Učesnici će biti pozvani da podele (share) svoju sliku
iz albuma sa svojim Facebook prijateljima i jednom nedeljno fotografija sa najvećim brojem lajkova
osvaja nedeljnu nagradu (4 nagrade). Četiri glavne nagrade bira žiri i imaju pravo da učestvuju i
dobitnici drugih nagrada.
 
Nagrade su:
 
1. Dnevna nagrada (26 nagrada) Senf krigla srednje ljut 250 Jutro 4 kom., Tuna salata Exotic 160g
Stella 3 kom., Tuna salata Mexicana 160g Stella 3 kom., Sardine fileti u sunc.ulju bez kože i
kost.e.o.125g La Miranda 3 kom., Sardine fileti u sunc.ulju,sa kriškom limuna bez kože i
kost.e.o.125g La Miranda 2 kom., Sardine fileti u sunc.ulju,chili papr. bez kože i kost.e.o.125g La
Miranda 2 kom., Sweet Chili sos 300ml (staklena flaša) Yang Tse 2kom., Ananas kompot kocka 820
Iska 2 kom., Ananas kompot kolut 820 Iska 2 kom.
 
2. Nedeljna nagrada (4 nagrade) Senf krigla srednje ljut 250 Jutro 10 kom., Tuna salata Exotic 160g
Stella 7 kom., Tuna salata Mexicana 160g Stella 7 kom., Sardine fileti u sunc.ulju bez kože i
kost.e.o.125g La Miranda 7 kom., Sardine fileti u sunc.ulju,sa kriškom limuna bez kože i
kost.e.o.125g La Miranda 7 kom., Sardine fileti u sunc.ulju,chili papr. bez kože i kost.e.o.125g La
Miranda 5 kom., Sweet Chili sos 300ml (staklena flaša) Yang Tse 5 kom., Ananas kompot kocka 820
Iska 5 kom., Ananas kompot kolut 820 Iska 5 kom.
 
3. Glavna nagrada (4 nagrade) Senf krigla srednje ljut 250 Jutro 30 kom., Tuna salata Exotic 160g
Stella 36 kom., Tuna salata Mexicana 160g Stella 36 kom., Sardine fileti u sunc.ulju bez kože i
kost.e.o.125g La Miranda 25 kom., Sardine fileti u sunc.ulju,sa kriškom limuna bez kože i
kost.e.o.125g La Miranda 25 kom., Sardine fileti u sunc.ulju,chili papr. bez kože i kost.e.o.125g La
Miranda 25 kom., Sweet Chili sos 300ml (staklena flaša) Yang Tse 18 kom., Ananas kompot kocka
820 Iska 15kom., Ananas kompot kolut 820 Iska 15 kom.
 
7. NAČIN DODELJIVANJA NAGRADA
 
Tokom trajanja konkursa Organizator će učesnicima dodeliti ukupno 34 nagrade. Kriterijum za dodelu
nagrada učesnicima konkursa, sastoji se od kreativnosti i originalnosti poslatog jela- recepta, za
dnevne i glane nagrade, a nedeljne od broja lajkova na fotografiji.
Nagrade dodeljuje žiri, čiji sastav određuje kompanija Hi d.o.o. i broj lajkova na fotografijama deljenim iz
foto albuma "Hi zakuvavanje" na svaničnoj stranici organizatora.
Korisnik može poslati pet recepata i najmanje dve različite fotografije po receptu.
Osvojeni poklon nije moguće zameniti za drugi ili za gotov novac.
 
Način dodeljivanja, tj. preuzimanja poklona biće dogovoren direktno sa dobitnicima.

8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA FOTO KONKURSA
 
Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim
količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.
 
Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju ova Pravila u celosti.
Učestvovanjem u foto konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:
„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora foto konkursa da se moji predlozi i podaci u njima :
 
*Slika, materijal koriste u svrhu realizacije Foto onkursa " K Hi zakuvavanje” kompanije Hi doo., Vladike
Ćirića 30, 21000 Novi Sad, Srbija , a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti
Republike Srbije.
 
9. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA
 
Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:
1. Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na
Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica.
2. Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne
ograničavajući na fotografije, ideje, izume, koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja
Konkursa on-line ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na
Organizatora sva ta prava dok god ona važe;
3. Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća;
4. U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je
neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo;
5. Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane
nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskih ili drugih prava neko drugo lice
odnosno da je učesnik konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti
u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti,
regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine
i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja
prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove.
 
10. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
 
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih
podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog
 
nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime ili adresa, itd.)
odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.
Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju Instagram
i Facebook društvenih mreža, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se
usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je
upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih
mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi
faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost,
greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.
Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo
kakve odštete u toku učešća u takmičenju.
Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku
funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora. Organizator nije odgovoran
ukoliko web sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja,
odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.
 
11. PREKID KONKURSA
 
Organizator zadržava pravo prekida konkursa u bilo kom trenutku, usled posledica nepredviđenih
okolnosti, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu i Facebook
stranici organizatora.
 
12. OSTALO
 
Svi intelektualni proizvodi prisutni u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena
njihova izmena, kopiranje, preprodaja, odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene
saglasnosti vlasnika prava.
 
Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku takmičenja
bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila takmičenja. U slučaju kršenja odredbi Pravila takmičenja,
Organizator bilo kom učesniku može uskratiti pravo pristupa takmičenju.
Ova pravila takmičenja dostupna su na zvanicnoj Facebook stranici Hi D.O.O Organizator zadržava pravo
da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno samo takmičenje.
 
Eventualne nastale pravne sporove sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U
primeni navedenih pravila Takmičenja merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane
ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu s odgovarajućim
ovlašćenjima.
 
Ovu promociju ni na koji način ne sponzoriše, odobrava niti sprovodi društvena mreža Facebook, niti je
sa njima povezana. Razumete da svoje informacije dajete organizatoru, a ne Facebook-u. Informacije
koje date će biti korišćene isključivo za namene koje su definisane ovim pravilima.

Datum: 01.04.2019.


 

     
04.04.2019
 
 
Pravilnik foto-konkursa

OPŠTI USLOVI UČEŠĆA I PRАVILА TAKMIČENJA

FOTO KONKURS “Hi”

 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

 Organizator Foto konkursa je Hi doo., Vladike Ćirića 30, 21000 Novi Sad, Srbija (u daljem tekstu

Organizator); Medijski pokrovitelj je Kuhinjica.

2. NAZIV I SVRHA KONKURSA

 Foto konkurs se organizuje pod nazivom: “Hi zakuvavanje” (u daljem tekstu: Konkurs), u cilju promocije

samog Brenda Organizatora.

 
 
 
   
09.07.2015
 
 
Bibo party program

U našu ponudu uvrstili smo party program renomiranog italijanskog proizvođača Bibo

 
   
19.08.2013
 
 
Portugalski pizza sos Iska 4250ml

Novo u ponudi preduzeca Hi je portugalski sos za pizze.Namenjen je svim picerijama i restoranima.

Specificnost ovog proizvoda je sto je pravljen od svezih plodova paradajza kao i blag ukus tako da kupac sam moze dodati zacine i odrediti jacinu proizvoda.

Tezina proizvoda je 4250ml a u transportnom pakovanju je 6 kom.

 
   

 
 
 
 

 
     
Copyright 2009. HI NOVI SAD d.o.o.. All rights reserved
 
Design Ivana Jendžić. Web made by Site factory studio, autumn 2009